Literatura

Odborné texty (výběr)

 1. Arburg, Adrian von: Tak či onak. In: Soudobé dějiny č. 3/2003, Praha 2003
 2. Bartoš, Josef: Okupované pohraničí a české obyvatelstvo 1938–1945. Praha 1986
 3. Bartoš, Josef, Borák, Mečislav: Češi v Říšské župě Sudety. In: Hořák, Martin, Jelínek, Tomáš (eds.): Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí. Studijní materiál pro učitele dějepisu, Galén, Praha 2006
 4. Beran, Ladislav Josef: K demytizaci mnichovských událostí. In: Polygon 1/2002, Curych, Ottawa únor 2002
 5. Blažek, B.: Venkovy: Anamnéza, diagnóza, terapie, ERA 2004
 6. Bohmann, Alfred: Menschen und Grenzen. Band 4: Bevölkerung und Nationalitäten in der Tschechoslowakei, Köln 1975
 7. Boldt, Frank: Cheb město evropských dějin. Esej o česko-německé koexistenci. Paseka, Praha-Litomyšl 2010
 8. Christoph: Nationale Kontrahenten oder Partner? Studien zu den Beziehungen zwischen tschechischer und deutscher Wirtschaft der ČSR (1918–1938), Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Band 42. Oldenbourg, München 1999
 9. Brandes, Detlef: Die Tschechen unter deutschem Protektorat. Teil I und II, R. Oldenbourg, München, 1969, 1975; česky: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. Prostor, Praha 1999                              
 10. Transfer der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen. Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Collegium Carolinum. München 2005/dd>
 11. Brod, Toman: Osudný omyl Edvarda Beneše. Academia, Praha 2002
 12. Brügel Johann Wolfgang: Češi a Němci, 2 svazky – Academia 2006 a 2008 1. Češi a Němci 1918–1938 2. Češi a Němci 1939–1946
 13. Courtois, Stéphane: Die Verbrechen des Kommunismus. In: Courtois, Stéphane, Werth, Nicolas, Panné, Jean-Louis, Paczkowski, Andrzej, Bartošek Karel, Margolin, Jean-Louis: Das Schwarzbuch des Kommunismus. Unterdrückung, Verbrechen und Terror. Piper, München, Zürich 1998
 14. Čtvrtníček, Petr a kol.: Krev, pot a skluzy, XYZ,  Praha 2006
 15. Dokumente zur Sudetendeutschen Frage 1916–1967. München 1967
 16. Frank, Ernst: Mein Leben für Böhmen. Als Staatsminister im Protektorat, ARNDT-Verlag, Kiel 1994
 17. Gebel, Ralf: Heim ins Reich! Konrad Henlein und der Reichsgau Sudetenland 1938–1945. Oldenbourg, München 1999
 18. Gebhart, Jan: Migrace českého obyvatelstva v letech 1938–1939. In: Český časopis historický 96 (1998)
 19. Glaser, Kurt: Die Tschecho-Slowakei. Politische Geschichte eines neuzeitlichen Nationalitätenstaates. Althenäum, Bonn 1964
 20. Groulík, Karel: Böhmens Irrweg durch das 20. Jahrhundert. České Budějovice 1994
 21. Habel, Fritz-Peter: Eine politische Legende. Die Massenvertreibung von Tschechen aus dem Sudetengebiet. 1938/39, Langen Müller, München 1996
 22. Haffner, Sebastian: Von Bismarck zu Hitler. Kindler Verlag GmbH, München 1987; česky: Od Biscmarcka k Hitlerovi. Pohled zpět. Votobia, Olomouc 1995
 23. The Speech of the Reich Protector Reinhard Heydrich on the Elimination of the Czech Nation, The Seat of the Reich Protector (i. e. Nazi Governor and Hitler´s Representative in Czech Lands). Czernin Palace, Prague October 2, 1941. (legalized transciption of the original text incl. original errors), internetové stránky MZV ČR
 24. Historie sportu v Cvikově. In: Zpravodaj, Cvikov 09/2007, http://www.cvikov.cz/?show=zpravodaj
 25. Hloušek, J (2012): Sudety, konec libovůle historiků, rozhovor s   Adrianem von Arburg, Literární Noviny, březen 2012
 26. Hoffmann, Roland J. (ed..): Odsun. Die Vertreibung der Sudetendeutschen. Vyhnání sudetských Němců. Dokumentace o příčinách, plánování a realizaci etnické čistky ve středu Evropy 1848/49–1945/46, Sv. 1: 1848/49–1938/39. Sudetendeutsches Archiv, München 2000
 27. Holý, Ladislav: Malý český člověk, skvělý český národ, Sociologické nakladatelství,Praha 2001
 28. Chocholatý-Gröger, Franz: Šlonzáci a Volksliste. In: CS-magazín 7/2005, www.cs-magazin.com
 29. Chocholatý-Gröger, Franz: K otázce vysídlení občanů ČSR ze Sudet, Těšínska, Podkarpatské Rusi a Slovenské republiky v letech 1938/1939. In: CS-magazín 8/2007, www.cs-magazin.com
 30. Churaň, Milan: Postupim a Československo. Mýtus a skutečnost. Libri, Praha 2006
 31. Jaksch, Wenzel: Europas Weg nach Potsdam. Schuld und Schicksal im Donauraum. Wissenschaft und Politik, Köln 1970; česky: Cesta Evropy do Postupimi. Institut pro Středoevropskou kulturu a politiku, Praha 2000
 32. Jaksch, Wenzel, Kolarz, Walter: Der Weg der letzten freien Deutschen. Dokumente und Berichte. London 1940
 33. Janusz, Grzegorz: Německy mluvící menšiny po druhé světové válce Právní a politická situace v evropském srovnání. In: Jiří Pešek, Oldřich Tůma, Manfred Kittel, Horst Miller (eds.): Německé menšiny v právních normách 1938–1948. Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2006
 34. Joza, Petr: Rabštejnské údolí. Historie průmyslové výroby a koncentračních táborů u České Kamenice. Okresní muzeum Děčín, Děčín 2002
 35. Kaiserová, Ida: Značná část německého obyvatelstva byla vysídlena, některé statky jsou bez hospodáře, in: Druhá světová válka, případ Tachovsko, Vydavatelství Západočeské univerzity,  Plzeň 2010
 36. Kalvoda, Josef: Z bojů o zítřek /1/, /2/, /3/. Moravia Publishing Inc, díl 1 až 3, Toronto 1995, 1996, Dílo, 1998
 37. Kaplan, Karel: Poválečné Československo. Československo 1945–1948. Národy a hranice, národní politika. München 1985
 38. Kárník, Zdeněk: České země v éře první republiky (1918–1938). Díl první: Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929). Libri, Praha 2000
 39. Klimek, Antonín: Boj o Hrad, díl I. a II. Panevropa, Praha 1996, 1998
 40. Klimek, Antonín: Velké dějiny zemí Koruny české XIII., XIV. Paseka, Praha 2002
 41. Klimek, Antonín: Vítejte v první republice. Havran, Praha 2003
 42. Klimek, Antonín: 30. 1. 1933 Nástup Hitlera k moci. Začátek konce Československa. Havran, Praha 2003
 43. Král, Václav: Die Deutschen in der Tschechoslowakei 1933–1947. Dokumentensammlung. ČSAV, Praha 1964
 44. Král, Václav: Proč je Mnichov neplatný, Horizont, Praha 1972
 45. Krsek, Martin: Všední den v ústí nad Labem ve stínu hákového kříže. In: Ústecký sborník historický 2005, Ústí n. L. 2005
 46. Křen, Jan: V emigraci. Západní zahraniční odboj 1939–1940. Praha 1969
 47. Kučera, Jaroslav: Minderheit im Nationalstaat: die Sprachenfrage in den deutsch-tschechischen Beziehungen 1918–1938. Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte; Band 43. Oldenbourg, München 1999
 48. Kučera, Jaroslav: Der Hai wird nie wieder so stark sein. Tschechoslowakische Deutschlandpolitik. Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, Dresden 2001; česky: Žralok nebude nikdy tak silný. Čs. zahraniční politika vůči Německu 1945–1948. Argo, Praha 2005
 49. Kučera, Rudolf: Kapitoly z dějin střední Evropy, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 1992
 50. Kural, Václav: Konflikt anstatt Gemeinschaft? Tschechen und Deutsche im tschechoslowakischen Staat (1918–1938). Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2001
 51. Lacina, Vlastislav: Hospodářská politika československého státu a podnikání ve dvacátých letech 20. století. In: Moderní dějiny 4/1996
 52. Lacina, Vlastislav: Kapitalumschichtungen in der Tschechoslowakei im Laufe der Nostrifizierung. In: Teichová, Alice (ed.), Alois Mosser, Jaroslav Pátek (ed.): Der Markt in Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit., Karolinum, Praha 1997
 53. Lorenz, Willy: Liebe zu Böhmen. Amalthea Verlag, Wien – München 1988; česky: Dialog s českou zemí. Gemini 99, Praha 2002
 54. Lorenz, Willy: Monolog o české zemi, Mnichov 1987
 55. Lorenz, Willy: Dialog s českou zemí, Gemini, Praha 2002
 56. Lukeš, Igor: Czechoslovakia between Stalin and Hitler. The Diplomacy of Edvard Beneš in the 1930s. Oxford University Press, London, New York 1996; česky: Československo mezi Stalinem a Hitlerem. Benešova cesta k Mnichovu. Prostor, Praha 1999
 57. Macura, Vladimír: Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. H & H, Jinočany, 1995
 58. Mareš, M.: Přicházím z periferie republiky, Academia, Praha 2009
 59. Neander, Joachim: Das Staatsangehörigkeitsrecht des Dritten Reiches und seine Auswirkungen auf das Verfolgungsschicksal deutscher Staatsangehöriger, http://aps.sulb.uni-saarland.de/theologie.geschichte/inhalt/2008/59.html
 60. Neuwirth, Hans: Der Weg der Sudetendeutschen von der Entstehung des tschechoslowakischen Staats bis zum Vertrag von München. In: Die Sudetenfrage in europäischer Sicht, Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 12, Lerche, München 1962
 61. Premusová, J.(1999): Vlastnictví půdy a domů v biografiích pamětníků sudetského pohraničí a vnitrozemí, Biograf 18-19/47
 62. Rádl, Emanuel: Válka Čechů s Němci. Melantrich, Praha 1993
 63. Rak, Jiří: Bývali Čechové… České historické mýty a stereotypy. H & H, Praha, 1994
 64. Richter, Karel: Češi a Němci v zrcadle dějin. Díl I a II. Akcent, Třebíč 1999
 65. Marek (ed.), Rogall, Joachim (eds): Češi a Němci. Dějiny - kultura -politika, Paseka, Praha - Litomyšl 2001
 66. Seibt, Ferdinand: Deutschland und die Tschechen: Geschichte einer Nachbarschaft in der Mitte Europas. Piper, München 1998
 67. Sládek, Milan: Němci v Čechách. Německá menšina v českých zemích a Československu 1848–1946. Pragma, Praha 2002
 68. Slapnicka, Helmut: Der neue Staat und die bürokratische Kontinuität: Die Entwicklung der Verwaltung 1918–1938. In: Bosl, Karl (ed.): Die demokratisch-parlamentarische Struktur der Ersten Tschechoslowakischen Republik, Vorträge des Collegium Carolinum in Bad Wiessee am Tegernsee vom 28. 11. bis 1. 12. 1974. Oldenbourg, München 1975
 69. Deutsch-Tschecho-slowakischer Vertrag über Staatsangehörigkeits- und Optionsfragen vom 20. November 1938, Smlouva mezi Česko-Slovenskou republikou a Německou říší o otázkách státního občanství a opce č. 300/1938 Sb.
 70. Staněk, Tomáš: Poválečné excesy v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR 41/2005, Praha 2005
 71. Staněk, Tomáš, Arburg, Adrian von: Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění evakuace německého obyvatelstva (květen až září 1945). In: Soudobé dějiny, 3–4/2005, 1–2 a 3–4/2006, Praha 2005–06
 72. Staněk, Tomáš: Perzekuce 1945. Perzekuce tzv. státně nespolehlivého obyvatelstva v českých zemích (mimo tábory a věznice) v květnu - srpnu 1945, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 1996
 73. Staněk, Tomáš: Vysídlení Němců z Československa, Amosium servis, Ostrava 1992
 74. Tesař, Jan: Mnichovský komplex. Jeho příčiny a důsledky. Prostor, Praha 2000
 75. Tesař, Jan: Traktát o záchraně národa. Triáda, Praha 2006 Trützschler, Eugenie von Falkenstein: Mittelosteuropa – Nationen, Staaten, Regionen. Schriften zum Staats- und Völkerrecht. Peter Lang, Frankfurt am Main 2005
 76. Turnwald, Wilhelm (ed.): Dokumente zur Austreibung der Sudetendeutschen. Aufstieg-Verlag, München 1965
 77. Vondrová, J. (ed.): Češi a sudetoněmecká otázka. ÚMV Praha 1994
 78. Welisch, Sophie A.: Die Sudetendeutsche Frage 1918–1928. Verlag Robert Lerche, München 1980
 79. Wilhelm, Cornelia: Denacifikační politika spojenců v Německu jako model? In: Jiří Pešek, Oldřich Tůma, Manfred Kittel, Horst Möller (eds.): Německé menšiny v právních normách 1938–1948. Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2006
 80. Willars, Christian: Die böhmische Zitadelle. ČSR – Schicksal einer Staatsidee. Wien, München 1965
 81. Wiskemann, Elizabeth: Czechs and Germans after Munich. Foreign Affairs 17/1939, London 1939
 82. Zimmermann, Volker: Die Sudetendeutschen im NS-Staat. Klartext, Essen 1999; česky: Sudetští Němci v nacistickém státě. Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938–1945). Prostor, Argo, Praha 2001

 

Výběr z českých médií k tématu

 1. www.asimilovani.estranky.cz/clanky/narodnosti-v-cr/Nemci.html

 2. www.kulturni-most.cz/kulturni-databaze/detail/jihocesky/ceske-budejovice/ceske…

 3. www.rodon.cz/clanky/Studie-a-komentare/Pravo-mensin-v-promenach-casu-a…

 4. www.halonoviny.cz/articles/view/3383521

 5. www.vaclavek.blog.idnes.cz/c/319312/Nemci-nejsou-svine.html

 6. www.vasevec.cz/tag/sudetsti-nemci-0

 7. www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/nemci.html

 8. www.reflex.cz/clanek…sudetsti-nemci-navrch-jeste-omluvit.html

 9. www.cesky-dialog.net

 10. www.konzervativnilisty.cz/archiv…sudetskymi-nemci

 11. www.librilatini.cz/latina/eshop/0/0/5/913-Sudetsti-Nemci-v-nacistickem-state

 12. www.javor.cechove.cz/clanky/smireni-mezi-cechy-a-nemci.html

 13. www.svedomi.cz/svedomi/2009/rof_0907_hratky_se_sudetskymi_nemci.htm

 14. www.skolademokracie.cz/klicova-slova/nemci--66/

 15. www.ustecky.denik.cz/zpravy…nekonci-nemci-predstavovali…

 16. www.ostrava-online.cz/tema…se-nemci-a…

 17. www.diskuze.libimseti.cz/sudetsti-nemci-800745?uid=

 18. www.prispevky-diskuse.wz.cz/7-brezen/6/sudetsti-nemci.php

 19. www.no-mad.blog.cz/1106/maji-sudetsti-nemci-vubec-mozek

 20. www.sudetenland.cz/rovensko-pod-troskami/

 21. www.pametnaroda.cz/index.php/category/detail/id/31

 22. www.okoun.cz/boards/sudety_a_sudetsti_nemci

 23. www.ceskenoviny.cz/zpravy/rakousti-sudetsti-nemci-klause-vini-z…

 24. www.denikinsider.cz/necas-nemcum-litujeme-krivd-zpusobenych-vyhnanim/

 25. www.celebritynet.cz/clanek/60701/necas-leze-nemcum-do-zadku-trpeli…

 26. www.moderni-dejiny.cz/clanek/nemci-a-cesi-si-dejiny-vykladaji…

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft