Příběhy Sudet

  Projekt Příběhy Sudet je společným dílem Centra pro komunitní práci a Centra dalšího vzdělávání v okrese Cham. Oba partneři se dlouhodobě zabývají obnovou, resp. rozvojem příhraničních venkovských regionů v západních Čechách.

Obce i města z těchto regionů se potýkají s řadou problémů (nezaměstnanost, nízká občanská vybavenost, špatný stav komunikací, špatná dopravní obslužnost apod.), které způsobují, že lidé z příhraničí odcházejí a příhraniční území se pomalu vylidňují.I přesto zde žije mnoho lidí, kteří cítí odpovědnost za místo, kde žijí a snaží se v rámci svých možností zlepšit situaci i v těch nejzapadlejších sudetských vískách.

Jako jednu z největších příčin současného neutěšeného stavu pohraničních oblastí vnímáme to, že s odchodem původních sudetských obyvatel zmizela z obcí, měst, i krajiny paměť, která uchovávala v generacích místních obyvatel úsilí jejich předků při budování jejich domovů, obcí i vytváření kulturní krajiny. Tato paměť zavazovala místní lidi k odpovědnosti za zachování hodnot, které jejich předkové vybudovali. Tento pocit odpovědnosti byl na českém venkov velmi oslaben změnami, které se udály v padesátých letech minulého století, nicméně v sudetských oblastech díky odsunu původních obyvatel a následné nucené kolektivizaci majetku nových usedlíků zanikl docela. V současné době se tato skutečnost projevuje v nízkém zájmu lidí o obecní život či v malé snaze vytvářet hmotné či duchovní hodnoty. 

Projekt Příběhy Sudet je naším příspěvkem ke znovunalezení příběhů domů, obcí i krajiny, kterou zde po mnoho generací vytvářeli naši předkové, ať již mluvili německy, nebo česky. Doufáme, že výstupy - kniha spolu s výstavou, trochu pomohou zvýšit zájem lidí o historii i současnost sudetských regionů, a tím i zvýšit či vytvořit pouto k místu, kde žijí.

Knihy rozhovorů s pamětníky

Příběhy Sudet (česko-německá verze) » stáhnout PDF (4146 kB)

V rámci projektu bylo v letech 2012 a 2013 zrealizováno 15 rozhovorů s pamětníky, kteří před válkou žili v Sudetech. Sedm rozhovorů proběhlo s lidmi, kteří byli i se svými rodinami po druhé světové válce odsunuti do Německa a osm rozhovorů jsme udělali s lidmi, kteří po druhé světové válce zůstali v Československu. Druhou skupinu pamětníků, které jsme oslovili, tvořili lidé, kteří se do Sudet přistěhovali po druhé světové válce

Živé paměti Sudet (česko-německá verze) » stáhnout PDF (1,7 MB)

Představujeme Vám životní příběhy a vzpomínky na život v Sudetech v obdobích mezi světovými válkami, ale i v letech následujících tak, jak nám byly našimi partnery v rozhovorech vyprávěny. S pamětníky jsme vzpomínali na období jejich dětství, dospívání, ale i dospělosti, která zažívali v různých místech česko-německého příhraničí v oblastech Tachovska, Stříbrska, Stodska, Horšovskotýnska, resp. Českého lesa. Dovolujeme si Vám nabídnout soubor rozhovorů s pamětníky, se kterými jsme se setkávali v průběhu roku 2010.

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft